PAST CHAIRMEN FROM WIRC PAST PRESIDENTS FROM WIRC
Sr. No. Years Name Sr. No. Years Name
1 1971-72 CS D. J. Kapadia 1 1977-79 CS C. R. Shah
2 1972-73 CS K. B. Dabke 2 1981-82 CS P. P. Mistry (Dr.)
3 1972-73-74 CS T. V. Ramachandran 3 1987 CS  R. Ramachandran
4 1974-75 CS S. L. Tamhane 4 1991 CS N. J. N. Vazifdar
5 1974-75 CS B. C. Doddhmal 5 1996 CS K. R. Chandratre ( Dr.)
6 1975-76-77 CS R. S. Shroff 6 2000 CS J. Sridhar (Dr.)
7 1977-78 CS N. D. Sonde 7 2004 CS Mahesh A. Athavale 
8 1978-79 CS O. D. Purohit 8 2008 CS Keyoor Bakshi
9 1979-80 CS P. P. Mistry 9 2010  CS Vinayak S. Khanvalkar
10 1980-81 CS K. Vaidyanathan 10 2013 CS  S.N. Ananthasubramanian
11 1981-82 CS R. Ramachandran 11 2015 CS Atul H. Mehta
12 1982-83 CS A. N. Navare 12 2018 CS Makarand M. Lele 
13 1983-84 CS V. K. Mathur 13 2020  CS Ashish Garg
14 1984-85 CS P. Vaidhyanathan 14 2022 CS Devendra Deshpande
15 1985 CS K. S. Balasubramanian
16 1986 CS Nalin N. Shah
17 1987 CS S. P. Dave
18 1988 CS Bipin S. Acharya
19 1989 CS Pramod S. Shah
20 1990 CS A. K. Modi
21 1991 CS K. R. Chandratre
22 1992 CS N. L. Bhatia
23 1993 CS B. L. Gaggar
24 1994 CS C. V. Mathrani
25 1995 CS K. D. Kapasi
26 1996 CS S. S. Dave
27 1997 CS J. Sridhar
28 1998 CS Hemant I. Bhatt
29 1999 CS R. Narayanan
30 2000 CS Maneck J. Kotwal
31 2001 CS Suresh Thakurdesai
32 2002 CS Ravi Kapoor
33 2003 CS V. S. Khanvalkar
34 2004 CS Ashok Mehta
35 2005 CS S.N. Ananthasubramanian
36 2006 CS Arvind D. Gaudana
37 2007 CS Vikas Y. Khare
38 2008 CS Umesh Ved
39 2009 CS Atul H. Mehta
40 2010 CS Vishvesh V. Vachhrajani
41 2011 CS Makarand M. Lele 
42 2012 CS Mahavir Lunawat
43 2013 CS Hitesh D. Buch
44 2014 CS Ms. Ragini K. Chokshi      
45 2015 CS Rishikesh Gagan Vyas
46 2016 CS Kamlesh Joshi
47 2017 CS Prakash K. Pandya
48 2018 CS Hitesh Kothari
49 2018 CS Amit Kumar Jain
50 2019 CS Ashish Karodia
51 2020 CS Rahul Sahasrabuddhe
52 2021 CS Pawan Ghanshyamdas Chandak
53 2022 CS Rajesh Tarpara
54 2023

CS Amrita DC Nautiyal (Ms.)