RESULT FILE FOR JUNE 2012 EXAMINATION FOR ICSI OFFICES
AGRA G HAZIABAD KOTTAYAM THANE
AHMEDABAD(1-DBMS) (2-SSAC) (3-AS)  GURGAON LUCKNOW THIRUVANANTHAPURAM
AJMER GUWAHATI LUDHIANA THRISSUR
ALLAHABAD HUBLI-DHARWAD MADURAI TIRUCHIRAPALLI
AMBALA  HYDERABAD-1(KMDC) MANGALORE UDAIPUR
AURANGABAD  HYDERABAD-2(KMHS) MEERUT VADODARA
BANGALORE -1 (SJIC) INDORE MUMBAI-I (CG-1-SCC) VARANASI
BANGALORE -2(MLAC) JABALPUR MUMBAI-I (CG-2-KCLC) VIJAYAWADA
BAREILLY JAIPUR -1(UCC) MUMBAI-II (GTK-1-PND) VISAKHAPATNAM
BHILWARA JAIPUR -2(UMC) MUMBAI-II (GTK-2-MCC) YAMUNA NAGAR
BHOPAL JAIPUR -3(LBSC) MUMBAI-III (JOG-1-IYC)
BHUBANESWAR JAIPUR -4(PGSC) MUMBAI-III (JOG-2-TC)
BIKANER JAIPUR -5(SSJ) MUMBAI-III (JOG-3-KESSC)
CALICUT JAIPUR -6(PGSS) MUMBAI-III (JOG-4-JDTS)
CHANDIGARH JAIPUR -7(UFYL) MYSORE
CHENNAI (WEST) JAIPUR -8(UMC-II) NAGPUR
CHENNAI SOUTH-1 (MGR) JAIPUR -9(VKCL) NASHIK
COIMBATORE JAMMU NAVI MUMBAI
DEHRADUN JAMSHEDPUR NOIDA
DELHI EAST-1(AIS) JODHPUR-1(JNVU) PANAJI
DELHI EAST-2 (NVM) JODHPUR-2(MGC) PATNA
DELHI EAST-3 (SLSC) KANPUR PUDUCHERRY
DELHI (NORTH-1 (JVSD) KOLHAPUR PUNE-1(MT)
DELHI NORTH-2 (NHGS) KOLKATA NORTH-1(MI) PUNE-2(SNDT)
DELHI NORTH-3 (ABPSK) KOLKATA NORTH-2(AASS) PUNE-3(MSMC)
DELHI NORTH-4 (GDSD) KOLKATA NORTH-3(PI) RAIPUR
DELHI SOUTH-1(KPS) KOLKATA NORTH-4(SAV) RAJKOT
DELHI SOUTH-2(BMVB) KOLKATA NORTH-5(MGSSI) RANCHI
DELHI WEST-1(PDPS) KOLKATA NORTH-6(DMPV) SALEM
DELHI WEST-2(ABPS) KOLKATA NORTH-7(THS) SHIMLA
DHANBAD KOLKATA SOURTH-1 (DBV) SILIGURI
DUBAI KOLKATA SOUTH-2(JPBS) SONEPAT
ERNAKULAM KOLKATA SOUTH-3(JBJHS) SRI NAGAR
FARIDABAD-1(IMT)  KOLKATA SOUTH-4(AABT) SURAT-1(KPCC)
FARIDABAD-2(VMPS)  KOTA SURAT-2(PVJN)